AOCC 2016


Organization

Organization of the 4th Annual Meeting of AOCC

Congress President Mamoru Watanabe
Congress Vice President Yasuo Suzuki
Toshiyuki Matsui
Secretary General Katsuyoshi Matsuoka
Advisory Board Toshifumi Hibi
Kitaro Futami
Soichiro Miura
Toshiaki Shimizu
Organizing Committee Akira Andoh
Ryota Hokari
Hiroki Ikeuchi
Takanori Kanai
Takayuki Matsumoto
Shiro Nakamura
Haruhiko Ogata
Kazuo Ohtsuka
Kazuichi Okazaki
Akira Sugita
Toshiaki Watanabe
Program Committee (Domestic) Tadakazu Hisamatsu (Chairman)
Fumihito Hirai
Hideki Iijima
Kazutaka Koganei
Makoto Naganuma
Hiroshi Nakase
Ken Takeuchi
Kiichiro Tsuchiya
Program Committee (International) Qian Cao (China)
Minhu Chen (China)
Jae Hee Cheon(Korea)
Ida Hilmi (Malaysia)
Hyun-Soo Kim (Korea)
Wai-Keung Leung (Hong Kong)
Dong Il Park (Korea)
Zhihua Ran (China)
Shu Chen Wei (Taiwan)
 International Exchange Committee Yuji Naito
Tomohisa Takagi
Kenji Watanabe

(in alphabetical order of the surname)

Organizing Committee of AOCC

Governing Board

President Mamoru Watanabe (Japan)
President-Elect Suk-Kyun Yang (Korea)
Past President Pin Jin Hu (China)
Board Members Dong Soo Han (Korea)
Toshifumi Hibi (Japan)
Hyo Jong Kim (Korea)
Jiaming Qian (China)
Yasuo Suzuki (Japan)
Kaichun Wu (China)
Executive Director
(Head Office)
Katsuyoshi Matsuoka

(As of April 01, 2016)

Operation Board

Clinical Research Committee Chairman
Members
Haruhiko Ogata (Japan)
Qian Cao (China)
Fumihito Hirai (Japan)
Yoon Tae Jeen (Korea)
Young-Ho Kim (Korea)
Yue Li (China) 
Kazuo Ohtsuka (Japan)
Educational Committee Chairman
Members
Zhihua Ran (China)
Xiang Gao (China)
Tadakazu Hisamatsu (Japan)
Eun Young Kim (Korea)
Joo Sung Kim (Korea)
Takayuki Matsumoto (Japan)
Jie Zhong (China)
Epidemiological Committee Chairman
Members
Hyun-Soo Kim (Korea)
Kang-Moon Lee (Korea)
Shiro Nakamura (Japan)
Ken Takeuchi (Japan)
Yufang Wang (China)
Byong Duk Ye (Korea)
Zhirong Zeng (China)